REGLAMENT DE LES PROVES DE LLAURADA

Els concursants hauran de trobar-se en el lloc de les proves a l’hora fixada amb l’equip de competició. La falta de puntualitat serà motiu de desqualificació.

El Jurat fixarà la profunditat mínima del solc i les dimensions de les parcel·les a llaurar. El concursant serà informat d’aquests límits i és la seva obligació conèixer aquestes instruccions. De tota manera sempre podrà demanar als ajudants i membres del jurat els aclariments pertinents.

El material que utilitzaran els concursants per a les proves de competició podrà ser el següent:

 • Un tractor amb rodes, de sèrie.
 • Una arada bisolc o trisolc de reixes, fija o reversible, suspesa o arrossegat i únicament proveït dels accessoris normals: fulla, rascadora i orelletes planes

En les proves és obligatòria la realització de la tasca de llaurada anomenada de «competició» i que especialment consta de les quatre parts següents:

 • Solc d’obertura
 • Fer el cavall recte i ben fet
 • L’escurada recta i neta
 • Solc de tancament

Les parcel·les mesuraran si és possible 20×100 metres, però en tot cas les seves dimensions les fixarà el Comitè de les proves en el moment del sorteig.
Les proves de llaurada començaran amb el solc d’obertura, per a la realització d’aquest treball els concursants disposaran de 20 minuts. A continuació les proves tindran una parada de 40 minuts com a màxim, i en aquest temps el Jurat obtindrà les dades per qualificar la tasca efectuada.

Represes les proves, els participants disposaran de 2 hores i 40 minuts. Per a les dues modalitats, tant de fixa com reversible.
La qualificació de la tasca de llaurada realitzada per cada participant es farà d’acord amb la puntuació especificada en les fitxes oficials. El Jurat es dividirà en grups de tres membres, qualificant cadascun d’aquests grups diferents fases de la tasca, uns des de les capçaleres i altres des de les posteriors.

En les proves de llaurada, al senyal de fi, tots els concursants han d’haver conclòs el seu treball. S’autoritza l’acabament d’un solc ja començat, però sense que el tractorista aturi l’avanç del tractor. En un altre cas, per calcular la penalització es procedirà com segueix:

 • Es descomptarà 1 punt per minut de retard en el solc d’obertura i 5 en el final.
 • Passats els deu minuts de retard (sense justificació) el concursant quedarà desqualificat.
 • S’admetrà com a justificació que s’hagi produït una averia mecànica o presentat una circumstància aliena al concursant. En el cas que el concursant es vegi obligat a esperar al seu veí per continuar amb la segona part de la tasca (en la qual s’ha d’adossar sobre els solcs llaurats per aquest), haurà d’avisar a «l’Auxiliar del Jurat» que li correspongui, que donarà compte al jurat perquè li siguin deduïts aquests temps d’espera del seu temps total i corregir l’entroncament.

Per traçar correctament l’alineació del solc d’obertura es permet la colṖlocació de tres fites en la parcel·la, que podran ser retirats per un ajudant del tractorista. Aquesta serà l’única ajuda que podrà rebre el concursant al llarg de tota la prova de llaurada.

En les proves de llaurada els concursants de les parcel·les extremes que no tinguin veí pel costat on han d’iniciar la llaurada, hauran de traçar un solc sobre el qual recolzar-se. El traçat d’aquest solc es farà durant el termini invertit pel Jurat per qualificar el solc d’obertura.
Queda totalment prohibida i serà motiu de desqualificació qualsevol correcció de la feina feta amb les mans, els peus o de qualsevol altra forma. En el cas particular d’ensopegada amb un obstacle s’haurà de marcar aquest amb l’ajuda dels auxiliars del Jurat.

Igualment està prohibida l’utilització de qualsevol tipus de connexió amb l’exterior, ja sigui de paraula, aparells de comunicació. (Mòbils, walky, etc.) o qualsevol altre mitjà.

El solc de tancament ha de quedar visible sobre la tasca tan sols una petjada de la roda del tractor. El tractorista ha d’acabar el solc de tancament voltejant cap al costat on es troba el seu solc d’obertura; per a això podrà efectuar prèviament una passada en va per fora de la parcel·la. La presència de més d’una empremta en la parcel·la serà penalitzada amb 10 punts. Si volteja el solc de tancament cap al costat contrari al solc d’obertura, serà penalitzat amb 10 punts.

Els auxiliars del Jurat en les proves de llaurada seran els encarregats de mesurar la profunditat de la tasca i de prendre nota de les penalitzacions pertinents per retard, per existència de doble rodada i altres normes establertes.

Únicament les persones designades per la Comissió Organitzadora i proveïdes del distintiu corresponent estan autoritzades per romandre en el recinte acordonat de les parcel·les durant l’execució de la Competició. Aquestes persones s’han d’abstenir de subministrar qualsevol ajuda els participants, ja sigui d’obra o de paraula.

Tota infracció d’aquest article comporta l’expulsió d’aquestes persones de les parcel·les i la penalització del concursant que s’hagi beneficiat de l’ajuda en qüestió.

Els jutges nomenats pel Comitè d’Arada són els àrbitres de les proves. Les seves qualificacions i decisions durant el desenvolupament de les mateixes serà inapelṖlable. Qualsevol circumstància no prevista per aquest Reglament, serà sotmesa a la decisió dels tres membres delegats per l’organització, nomenats amb aquesta finalitat, la resolució serà inapelṖlable i vinculant.

Els concursants classificats per a les Proves Finals podran participar-hi amb arades fixos o reversibles, a la seva elecció, que en tot cas hauran de fer saber al Jurat abans de començar els entrenaments oficials.

RESUM DE LES NORMES QUE REGEIXEN LES COMPETICIONS DE LLAURADA

ARADES FIXES

La parcel·la:

Les dimensions de la parcel·la són 100m de llarg per 20m d’ample, però, les comissions organitzadores poden variar aquestes mesures en el cas que no es disposi de terreny suficient o per qualsevol altra causa.

Els capçals de les parcel·les estaran marcats mitjançant un solc de poca fundària.

El concursant en el cas de la parcel·la de concurs normal, és a dir, quan s’adossa al seu veí de la dreta, inicia el treball a una distància del límit esquerra igual a la quarta part d’amplada de la parcel·la, és a dir, a una distància de cinc metres.

Com veurem més endavant, hi ha un cas especial de parcel·la en què, per raons de simetria, s’obliga al concursant a adossar al seu veí de l’esquerra, en aquest cas, el primer solc s’inicia a una distància de 5 metres, però del límit dretà.

La tasca de competició consta de dues parts diferents:

 • Cavall recte i ben fet, en la qual es volteja la terra cap al lloc on es va obrir el primer solc
 • L’escurada recta i neta, en la qual es volteja la terra alternativament cap a la primera part de la feina i cap a la parcel·la veïna, fins a executar el solc de tancament amb el qual finalitza la tasca.
 • Tasca efectuada amb arada bisolc fix

Quan el concursant va proveït d’un bisolc fix, no té més elecció d’efectuar el treball girant a la dreta i sortir a cada capçalera del cavall i girant a l’esquerra a la zona de l’escurada, tal com s’indica en els croquis següents.

Si la parcel·la posseeix les dimensions ideals, la primera part de la tasca consta del solc especial d’obertura i quatre anades a l’esquerra més les corresponents quatre voltes a la dreta, la qual cosa suposa amb una arada bisolc la creació de 16 solcs, o 15 , segons s’hagi escollit (com més endavant s’explicarà) el sistema d’obertura del primer solc amb lloms parells o senars. Aquest nombre de solcs equival a una amplada aproximada de 5 metres, si es treballa amb arada corrent de 14 polzades (35 cms.) i hi ha un recobriment de 5 centímetres.

La segona part de la tasca de llaurada de competició consisteix a llaurar la resta de la parcel·la fent l’escurada, és a dir, abocant cap a fora. Per això, el tractorista, segons s’aprecia en el croquis, surt de la seva parcel·la pel costat del carrer principal i es trasllada al límit dret on el seu veí haurà acabat de fer la corresponent tasca del cavall. Si això no ha estat així i es produeix un retràs del qual no és culpable el concursant, aquest ha d’advertir a qualsevol ajudant o membre del Jurat perquè li sigui descomptat el temps que es vegi obligat a esperar.

El concursant continua la tasca del seu veí adossant sobre l’últim llom que aquest ha fet al límit esquerra de la seva parcel·la. Pot ser que aquest últim llom no sigui tan perfecte i que no tingui un correcte paralṖlelisme, però és missió de cada concursant corregir aquest defecte paulatinament fins a aconseguir un exacte paralṖlelisme que li permeti efectuar el solc de tancament amb tota perfecció.

En els dos croquis anteriors, el denominat com a cas «A» serà el normal. El cas «B» correspon al cas especial indicat que els organitzadors colṖloquen als concursants en un passadís central que actua d’eix de simetria. Es considerat oportú descriure’l ja que en els Campionats Mundials, tot i les reiterades advertències, aquesta diferent disposició dóna origen a equivocacions.

Aspecte general de la parcel·la:

La rectitud dels solcs es jutjarà tant durant la tasca com quan s’acabi aquesta.

El perfil de la superfície llaurada s’ha de veure tal com s’aprecia en l’anterior esquema, on destaca el lleuger bombament de la corona i la suau fondalada que forma el solc de tancament. Ambdós esquemes són simètrics.

L’observació de la regularitat en l’altura dels lloms ens porta a jutjar també les emparellades, ja sigui perquè els dos lloms en una mateixa passada no tinguin igual altura o perquè els dos solcs no tinguin igual amplada o profunditat.

Solc d’obertura:

La tasca de llaurada de competició comença amb l’anomenat solc d’obertura, que s’executa tal com figura en el croquis següent:

En el qual el tractorista utilitza únicament la reixa posterior tant a l’anada com a la tornada.

No obstant això és també vàlid traçar el solc d’obertura utilitzant la reixa posterior a l’anada però tornant amb les dues reixes treballant de manera que el perfil final quedi tal com s’aprecia en el següent esquema:

La principal característica d’aquest solc és la seva rectitud, uniformitat i perfecte tall de totes les arrels.

La corona:

Els dos lloms que es van adossant formant un teulat, tapant el solc d’obertura, s’han de recolzar un contra l’altre, ajustant perfectament tota la seva longitud i han de ser molt semblants als de la resta de la tasca.

Qualsevol esquerda o trencada en aquest llom o en els primers que formen la corona, per on pugui caure la llavor i perdre, constitueix un defecte. L’alineació dels solcs de la corona ha de seguir sent correcta i, per descomptat l’absència de males herbes és sempre un element de judici molt important.

Enterrat d’herbes i rostolls:

Aquest és el punt potser més important d’una tasca de llaurada, ja que l’agricultor dedica la major part del seu temps a lluitar contra les males herbes que competeixen amb la seva collita. No ha de quedar en la superfície vestigi d’herba o rostoll i a més cal tenir la seguretat que s’han tallat netament totes les arrels de les plantes.

Lloms de terra:

El tall de la paret dels solcs ha de presentar una superfície neta perquè el volteig sigui correcte. La inclinació de volteig ha de ser aproximadament de 135 ẃ per aconseguir el màxim d’homogeneïtat. En una tasca sobre els prats, els lloms han de quedar menys rodons que sobre rostoll, però igualment assentats i estables en qualsevol d’elles.

Perspectives d’una bona sembra.

Cada llom s’ha d’adossar perfectament a l’adjunt i no veure la seva punta superficial apareix una línia d’herba o rostoll, senyal que la rascadora no ha funcionat. A més, com s’ha dit abans, les esquerdes i trencades no constitueixen un bon llit per a una llaurada uniforme, per la qual cosa la seva presència s’ha de jutjar negativament. No oblidem que una tasca no homogènia portarà com a conseqüència irregularitats en el creixement del cultiu i dificultats per a la maquinària de recolṖlecció.

Entrades i sortides del solc:

El límit anterior i posterior de cada parcel·la està marcat amb un solc o línia, prèviament.

Al començament de cada passada, la reixa de davant ha de començar a llaurar des del límit de la parcel·la cap endavant. En acabar el solc, no s’ha d’aixecar l’arada fins que la reixa de darrere hagi arribat al límit de la parcel·la. Així aconseguirem llaurar tota la superfície de la parcel·la.

Solc de tancament:

El solc de tancament ha de ser perfectament recte. Una sola roda del tractor ha de deixar petjada sobre la tasca. No ha de quedar visible en el fons del solc cap herba ni cap terròs.

El solc de tancament ha d’estar format per una única solera i la paret dreta del solc no ha de presentar cap trencament a la cantonada del llom voltejant la penúltima passada. Els lloms de terra a dreta i esquerra que forma el solc de tancament han de quedar, en la mesura possible, molt semblants a la resta de la llaurada. Així es pot, amb una passada d’arada emplenar aquest solc i facilitar el pas de les màquines de recolṖlecció.

ARADES REVERSIBLES

Les parcelṖles es distribuiran per sorteig entre els concursants, que rebran el dorsal que els correspongui.
Les dimensions de la parcel·la seran de 16 x 24 metres, amb espais en les capçaleres perquè qualsevol tractor pugui maniobrar amb facilitat.

Els concursants no podran modificar cap característica de la parcel·la, autoritzant només a ajudar a desembussar l’arada per un obstacle. En aquest cas s’haurà de donar compte a algun membre de l’Organització, que permetrà al concursant solucionar l’anomalia, havent situat la pedra, arrel o el estorp al mateix lloc on es trobava, en lloc ben visible, perquè el Jurat conegui l’existència de la dificultat.

El solc d’obertura:

La prova començarà amb el solc d’obertura, partint de l’estaca que porti el nombre de cada concursant fins a la capçalera de l’altre extrem de la parcel·la. Consisteix en un solc traçat únicament amb la pala del darrere de l’arada, abocant la terra a dretes, és a dir, en direcció a la parcel·la immediatament inferior. El temps d’execució serà de 20 minuts, comptats a partir del senyal de començament.

Per traçar correctament l’alineació d’aquest solc, es permet la colṖlocació de tres fites en la parcel·la, que podran ser colṖlocades i retirades per un ajudant del tractorista.

A continuació, el jurat disposarà de 40 minuts per qualificar aquest solc. 

En aquest temps, els concursants realitzaran el solc de Marcatge per l’espiga; per això mesuraran la distància dels angles. Pel bisolc serà de 16 solcs per al trisolc serà de 18 solcs, sempre mesurats des del solc d’obertura a l’espiga pròpia.

Aquest solc o marca també s’executarà en el pla posterior, i es podran utilitzar 3 fites com en el d’obertura.

Un cop acabat aquest marcatge, haurà d’estacionar el tractor a la capçalera principal.

Quan el jurat hagi acabat la qualificació del solc d’obertura, es reprendrà la prova, llaurant per tapar l’esmentat solc d’obertura, abocant la terra a l’esquerra i fent una mitja corona. Es llauraran dues voltes (8/12 solcs).

L’espiga:

Seguidament, es començarà l’espiga pel solc que ha deixat obert el concursant veí de la parcel·la immediatament superior (la situada a l’esquerra).

El concursant de l’última parcel·la, que no tindrà veí per l’esquerra, haurà de traçar un solc en el qual recolzar-se. El traçat d’aquest solc es farà durant el termini invertit pel Jurat per qualificar el solc d’obertura.

El tractorista haurà de posar el tractor en l’espai que deixa pels 16 solcs a cada volta que arribi a ella al formar l’espiga.

Els solcs de l’espiga, s’aniran escurçant progressivament, acabaran en el solc de Marcatge, de manera que en fer la primera passada de la davantera quedin tots ben coberts en el seu extrem. Es continuarà fent aquesta davantera fins a arribar al llom amb el que s’havia tapat el solc d’obertura, realitzant a l’última passada el solc de tancament.

El solc de tancament:

El solc de tancament ha d’estar format per una única solera, i la paret dreta del solc no ha de presentar cap trencament a la cantonada del llom esmentat anteriorment, que tapa el solc d’obertura. Els lloms de terra que formen el solc de tancament, hauran de quedar en la mesura possible molt semblants a la resta de la tasca. Per poder realitzar aquesta segona fase de la prova, els concursants disposaran de 2 hores i 40 minuts de temps, a partir del senyal de represa després de la qualificació del solc d’obertura que donarà l’organització.

 

Aquest lloc web fa servir cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies